Voubs is for sale. Contact us!

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

С настоящата декларация заявявам, че съм уведомен/-а от Фондация „Център за иследване на онлайн конкурси“, Република България, със седалище и адрес на управление : гр. София, бул. „Васил Левски”. „ № 123 БУЛСТАТ 1771305158, като собственик на уебсайта : www.voubs.bg, предоставящ услугата : “Voubs“ на електронното общество по смисъла на българския Закон за електронната търговия и като Организатор на предоставянето на тази услуга, а също и в качеството му на Администратор на данни по смисъла на българския Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) № 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, за извършваното от Фондация ЦИОК обработване на моите лични данни, като Потребител на услугата, и че давам своето доброволно, информирано, изрично и недвусмислено съгласие ЦИОК да обработва събраните от мен лични данни и информация, включително като ги съхранява в своята база данни на уебсайта, за следните цели, а именно : а) за целите на предоставянето от Фондация ЦИОК, като собственик на уебсайта : www.voubs.bg, на Услугата „Voubs“, включително, но не само, с оглед на моята регистрация, верификация и идентификация на този уебсайт като Регистриран потребител на услугата; б) за целите на управлението качеството на Услугата; в) за целите на извършван във връзка с Услугата директен маркетинг; и г) за целите на рекламирането на Интернет-страниците на Услугата на други свои и/или на трети лица стоки и услуги;

Заявявам, че личните данни, които съм предоставил/-а на Администратора, а именно: три имена, дата на раждане, постоянен и настоящ адрес, професия, e-mail поща и телефон за контакт, съм предоставил доброволно и информирано с яснота относно целите на предоставянето им.

Заявявам, че съм информиран/-а, че даденото с тази декларация на Администратора мое съгласие е правното основание за обработване на личните ми данни, което остава такова до изричното му оттегляне.

Заявявам, че съм информиран/-а, че ако откажа на Администратора предоставянето на личните данни, няма да бъда регистриран на уебсайта като Регистриран потребител на услугата и няма да мога сключа с него договор за използването й.

Заявявам, че съм информиран/-а, че след оттегляне на даденото от мен съгласие, Администраторът няма право да използва личните ми данни за по-горе указаните цели и, че е длъжен да заличи моя Потребителския профил и Парола

Заявявам, че съм информиран/-а от Администратора, че имам право на защита на личните ми данни чрез подаване на жалба по реда и при условията на българския закон за Защита на личните данни, както и че мога по всяко време да оттегля даденото си съгласие за обработването на съответните данни, чрез изпращане на съобщение на уебсайта, а именно на e-mail: info@voubs.com .