Voubs is for sale. Contact us!

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ

С БАНКОВИ КАРТИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

за уеб адрес: http://www.voubs.bg и www.voubs.com

 

ПРЕДМЕТ

 

Настоящите Общи условия /ОУ/за продажба на стоки и/или услуги регулират отношенията между: „Фамозо Груп“ ООД, ЕИК-203171695, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Васил Левски“ №123, представлявано от Управителя: Васко Алексеев Василев, наричан за краткост по-долу: ДОСТАВЧИК, от една страна и от друга страна клиентите,  наричани по-долу КАРТОДЪРЖАТЕЛИ-ПОЛЗВАТЕЛИ НА УЕБ ДОСТАВЧИКА – www.voubs.bg.

 

I.               ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

1. Преди извършване на трансакция КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ следва да знае, че уеб адрес www.voubs.bg е собственост на:

1.1. Данни за ДОСТАВЧИКА-собственик:

1. „Фамозо Груп“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Васил Левски“ №123, ЕИК-203171695, представлявано от Васко Алексеев Василев, и по този начин ще фигурира в банковото извлечение на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ;

2. адрес

- интернет адреси – www.voubs.bg/www.voubs.com

- пощенски адрес: посоченият по-горе;

3. телефон: +359877330291;

4. имейл за контакт: payment@voubs.com

 

II.            АСОРТИМЕНТ, ЦЕНИ НА СТОКИ И УСЛУГИ

 

2.1. Предлаганите стоки и/или услуги от ДОСТАВЧИКА са:

- Собствена виртуална валута наречена WINGS

- Лицензи за създаване на онлайн конкурси

2.2. Цените на предлаганите стоки и/или услугите са следните:

- 1 бр. WINGS = 0.48 евро цента

Като дължимите данъци и такси са следните:

- цената е с включен ДДС

- размерът на ДДС се определя според мястото на извършване на покупката от страна на клиента

- всички разходи и такси по извършването на трансакцията са за сметка на клиента

2.3. Валутата, в която са калкулирани цените, е: евро.

 

III. УСЛОВИЯ И НАЧИНИ ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИ/УСЛУГИ;

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

 

3.1. Доставка на стока/услуга от ДОСТАВЧИКА, достъпен на адрес: www.voubs.com/www.voubs.bg, по смисъла на настоящите ОУ, е възможността на КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ-ПОЛЗВАТЕЛИ да сключват договори за покупко-продажба на стоки/услуги, предлагани от ДОСТАВЧИКА, и тяхната доставка, както и следното:

1.Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки/услуги, както и ползването на допълнителни услуги за предоставяне на информация за тях;

2.Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договорите за доставка на  стоки/услуги с ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен в интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките/услугите, предлагани от ДОСТАВЧИКА;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ДОСТАВЧИКА, съгласно поддържаните от ДОСТАВЧИКА начини на разплащане;

5. Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от ДОСТАВЧИКА;

6. Да преглеждат стоките/услугите, техните характеристики, цени и условия на доставка и изпълнение;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА в интернет.

3.2. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките/услугите и гарантира правата на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

3.3. КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ-ПОЛЗВАТЕЛИ сключват договор за покупко-продажба на стоки/услуги, предлагани от ДОСТАВЧИКА, чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА, достъпен на САЙТА му в интернет: www.voubs.com/www.voubs.bg, или друго средство за комуникация от разстояние.

1. По силата на сключения с КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ-ПОЛЗВАТЕЛИ договор за покупко-продажба на стоки/услуги ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ на определените от него чрез интерфейса стоки/услуги;

2. КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ-ПОЛЗВАТЕЛИ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки/услуги съгласно настоящите ОУ. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на ДОСТАВЧИКА в интернет.

3. ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ-ПОЛЗВАТЕЛИ стоки/услуги в сроковете и условията, определени от ДОСТАВЧИКА на САЙТА на ДОСТАВЧИКА и настоящите ОУ.

4. Цената на доставката се определя отделно и изрично от цената на СТОКАТА/УСЛУГАТА.

3.4. ДОСТАВЧИКЪТ и КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ-ПОЛЗВАТЕЛ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл.11 от Закона за електронната търговия.

1. Електронните изявления, извършени от КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ-ПОЛЗВАТЕЛИ на САЙТА на ДОСТАВЧИКА, се считат извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ-ПОЛЗВАТЕЛИ при извършването на регистрацията, ако КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ-ПОЛЗВАТЕЛ е въвел съответното потребителско име и парола за достъп.

 

IV. НАЧИНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА ДОСТАВЧИКА

 

4.1.

1. За да използва САЙТА на ДОСТАВЧИКА за сключване на договори за покупко-продажба на стоки/услуги, КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ-ПОЛЗВАТЕЛ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ чрез регистрация по електронен път в САЙТА на ДОСТАВЧИКА.

3. С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“ КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ-ПОЛЗВАТЕЛ декларира, че е запознат с настоящите общи условия, че е съгласен с тяхното съдържание и че се задължава да ги спазва безусловно.

4. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото от ДОСТАВЧИКА, с което е уведомен за извършената регистрация. След потвърждаването се създава акаунт на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

5. При извършване на регистрацията КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ-ПОЛЗВАТЕЛ се задължава да предостави верни и актуални данни. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ-ПОЛЗВАТЕЛ своевременно актуализира посочените в регистрацията си данни в случай на промяна.

6. В случай че за регистрация на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ в съответната социална или друга мрежа.

4.2.

1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ и ДОСТАВЧИКА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на настоящите общи условия. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ-ПОЛЗВАТЕЛ има право да променя своя Основен електронен адрес за контакт.

2. При постъпване на заявка за промяна на Основния електронен адрес за контакт ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждаване на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ДОСТАВЧИКА на посочения от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ нов Основен електронен адрес за контакт.

3. Промяната на Основния електронен адрес за контакт се извършва след потвърждение от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ДОСТАВЧИКА на посочения от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ нов Основен електронен адрес за контакт.

4. ДОСТАВЧИКЪТ информира КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ за извършената промяна чрез електронно писмо, изпратено на посочения от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ Основен електронен адрес за контакт преди извършването на промяната му по ал. 2.

5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ за неправомерна промяна на Основния електронен адрес за контакт.

6. ДОСТАВЧИКЪТ може да изисква от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ използването на Основния електронен адрес за контакт в специфични случаи.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

5.1.

1. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки/услуги.

2. Договорът се сключва на български/английски език.

3. Договорът между ДОСТАВЧИКА и КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ представлява настоящите общи условия, достъпни на уеб адреса на ДОСТАВЧИКА.

4. Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ-ПОЛЗВАТЕЛ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

5. ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ при ДОСТАВЧИКА. Договорът за покупко-продажба на стока/услуга се счита за сключен от момента на заявяването й от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.

7. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока/услуга ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ по подходящ начин чрез електронни средства.

8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за установени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

9. ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоките/услугите на посочения от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ данни са неверни или непълни.

5.2. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура:

1. Извършване на регистрация в САЙТА на ДОСТАВЧИКА и предоставяне на необходимите данни, ако КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ-ПОЛЗВАТЕЛ няма до този момент регистрация в САЙТА;

2. Влизане в системата за извършване на поръчки на САЙТА чрез идентифициране с име и парола;

3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки/услуги на САЙТА и добавянето им към списък със стоки/услуги за покупка;

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на способ и момент за плащане на цената;

6. Потвърждаване на поръчката.

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА.

ЗАЩИТА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

 

6.1. Правилата на настоящия раздел VI от тези ОБЩИ УСЛОВИЯ /ОУ/ се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в САЙТА, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на ПОЛЗВАТЕЛЯ по отношение на договорите от разстояние.

6.2.

1. Основните характеристики на стоките/услугите, предлагани от ДОСТАВЧИКА, са определени в профила на всяка стока/услуга на САЙТА на ДОСТАВЧИКА.

2. Цената на стоките/услугите с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока/услуга в САЙТА на ДОСТАВЧИКА.

3. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките/услугите, се определя от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките/услугите в САЙТА на ДОСТАВЧИКА;

- При избиране на стоките/услугите за сключване на договора за покупко-продажба;

4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ в САЙТА на ДОСТАВЧИКА.

- Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член, е актуална към момента на визуализацията й на САЙТА на ДОСТАВЧИКА преди сключването на договора за покупко-продажба.

- ДОСТАВЧИКЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки/услуги.

6.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договори за покупко-продажба на стоки/услуги и тяхната доставка.

 

VII. УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ, ВРЪЩАНЕ, ЗАМЯНА НА СТОКА/УСЛУГА

 

7.1.

1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок до 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката/услугата.

2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

- за доставка на стоки/услуги и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ДОСТАВЧИКЪТ не е в състояние да контролира;

- за доставка на виртуална валута (WINGS);

- за доставка на стоки/услуги, изработени съобразно изискванията на ПОЛЗВАТЕЛЯ или по негова индивидуална поръчка;

3. Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

4. В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ упражни правото си на отказ по ал. 1, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да възстанови в пълен размер платените от ПОЛЗВАТЕЛЯ суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ДОСТАВЧИКА.

5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА стоки/услуги и отговаря за тяхното качество и безопасност по време на срока по ал.1.

7.2.

1. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез САЙТА на ДОСТАВЧИКА, освен ако стоките/услугите са поръчани в една доставка.

2. В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките/услугите е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката от ПОЛЗВАТЕЛЯ до ДОСТАВЧИКА чрез САЙТА на ДОСТАВЧИКА.

3. Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки/услуги, той е длъжен да уведоми за това ПОЛЗВАТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е следвало да изпълни задължението си по договора.

4. В случаите по ал. 3 ДОСТАВЧИКЪТ има право да достави на ПОЛЗВАТЕЛЯ стоки/услуги със същото качество и цена. ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

5. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал.4 разходите по връщането на стоките/услугите са за сметка на ДОСТАВЧИКА.

7.3.

1. ДОСТАВЧИКЪТ предава стоките/услугите на ПОЛЗВАТЕЛЯ след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че изискванията по ал.1 и чл.61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ – страна по договора.

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

8.1.

1. ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава стоката на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ в определения при сключването на договора срок.

2. Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ДОСТАВЧИКЪТ доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

8.2. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ-ПОЛЗВАТЕЛ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ДОСТАВЧИКА и ако не отговаря на изискванията, незабавно да уведоми за това ДОСТАВЧИКА.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

9.1.

1. ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ съгласно Закона за защита на личните данни.

2. От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на имейл адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

3. ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на САЙТА си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес: https://www.voubs.bg/privacy

9.2.

1. Във всеки момент ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

2. В случай че по някаква причина КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ-ПОЛЗВАТЕЛ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес: https://www.voubs.bg/password

 

X. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

 

10.1.

1. С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ-ПОЛЗВАТЕЛ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло и че му е предоставена информация и е запознат със следното:

1. името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на ДОСТАВЧИКА;

2. всички характеристики на стоките/услугите, предоставяни от ДОСТАВЧИКА;

3. цената на стоките/услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;

4. начина на плащане и другите условия за предоставяне на стоките/услугите;

5. правото на ПОЛЗВАТЕЛЯ да се откаже от стоките/услугите;

6. периода, за който цената на стоките/услугите е в сила;

7. условията за ползване на стоките/услугите;

8. условията и срока на гаранцията;

9. информация за контакт с ДОСТАВЧИКА, включително по телефон и електронна поща;

10. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;

11. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;

12. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ-ПОЛЗВАТЕЛ дава съгласието си за сключването на договор от разстояние и приема условията на плащания за доставката на продуктите;

13. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ-ПОЛЗВАТЕЛ има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени в тях.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

11.1. Настоящите общи условия и договора на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

6. в случай на заличаване на регистрацията на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ-ПОЛЗВАТЕЛ в САЙТА на ДОСТАВЧИКА. В този случай сключените, но неизпълнени, договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

7. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

XII. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

 

12.1. Поръчката следва да има следното съдържание:

- Номер на поръчка;

- Поръчани стоки/услуги, брой, единична цена и обща стойност;

- Метод за доставка и очаквана дата за доставка;

- Цена на доставка;

- Адрес за доставка;

- Обща сума на плащане към ДОСТАВЧИКА, равна на общата стойност на поръчаните стоки/услуги, транспорт, застраховка (ако е налична) и всички дължими данъци и такси;

- Данни за ДОСТАВЧИКА – телефон, имейл адрес за осъществяване на контакт във връзка с поръчката;

- Обръщение към КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ да отпечата и задържи копие от поръчката си за бъдещи справки.

 

XIII. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА НА КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ

СЛЕД ТРАНСАКЦИЯТА

 

13.1. Електронна разписка за извършената трансакция – ДОСТАВЧИКЪТ визуализира на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ резултата от поисканата оторизация:

1. при успешна трансакция електронната разписка съдържа следните реквизити:

- Адрес на интернет страницата на ДОСТАВЧИКА;

- Търговско наименование на ДОСТАВЧИКА;

- Име на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ;

- Дата на трансакция;

- Сума на трансакция във валутата на плащане;

- Номер на поръчка;

- Описание на поръчаните стоки/услуги;

- Ограничения в условията за връщане на стоката;

- Обръщение към КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ да отпечата и задържи копие от разписката за бъдещи справки.

2. при неуспешна трансакция – ДОСТАВЧИКЪТ визуализира съобщение, което да информира КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ, че трансакцията е неуспешна;

3. Отказ от поръчката от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ – ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава пред КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ, че е получил отказа, и го информира за срока и размера на сумата, която ще бъде възстановена по картата на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ;

4. Връщане на стоката от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ – ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава пред КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ, че е получил стоката, и го информира за срока и размера на сумата, която ще бъде възстановена по картата на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ;

5. Невъзможност ДОСТАВЧИКЪТ да достави стоката или да предостави услугата – ДОСТАВЧИКЪТ информира КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ за срока и размера на сумата, която ще бъде възстановена по картата на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ.

13.2. Документи

Описаните документи се съхраняват от ДОСТАВЧИКА за период от минимум 1 година с цел доказателство и недопускане на финансова загуба за ДОСТАВЧИКА при оспорвания от КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ.

1 Отговор на заявката за оторизация от БОРИКА, изпратен на ДОСТАВЧИКА от ePay.bg1;

2. Поръчката, направена от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ;

3. Търговски документи във връзка със стоката – фактура, опаковъчен лист, застраховка;

4. Доказателство, че КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ е получил стоката/услугата;

5. Изпратен от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ отказ за получаване на стоката/ползване на услугата;

6. Доказателство за връщане на стоката и документ, описващ състоянието, в което е получена от ДОСТАВЧИКА;

7. Направено предложение за алтернативна стока/услуга – документ, удостоверяващ съгласието/несъгласието на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ при невъзможност ДОСТАВЧИКЪТ да достави стоката/предостави услугата;

8. Изпратеното уведомление от ДОСТАВЧИКА за възстановяване на сума на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ.

 

XIV. ОПЕРАЦИИ

 

14.1. Плащания към ДОСТАВЧИКА

1. След като КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ избира „плащане с дебитни/кредитни карти“ на заявена от него стока/услуга, той автоматично е пренасочен към платежния сървър в ePay.bg2, а ePay.bg препраща клиента към ДОСТАВЧИКА на БОРИКА за плащания с кредитни карти;

2. КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ въвежда данните за своята карта;

3. Ако номерът на картата е в обхвата на съществуващите номера на карти, както и участва в системата за разпознаване на картодържатели на съответната Картова Организация (Visa International/MasterCard International) и ако КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ премине успешно процеса на идентификация, то БОРИКА извършва авторизацията и връща клиента на сървъра на ePay.bg със съответния отговор;

4. ePay.bg визуализира на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ електронна разписка в случай на успешно плащане;

5. ePay.bg визуализира съобщение на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ, че трансакцията е неуспешна;

6. Ако номерът на картата е в обхвата на съществуващите номера на карти и картата участва в системата за разпознаване на картодържатели, но КАРТОДЪРЖАТЕЛЯТ не премине успешно процеса на идентификация, то ДОСТАВЧИКЪТ получава съобщение от БОРИКА.

При невъзможност ДОСТАВЧИКЪТ да съхранява тази информация от съображения за сигурност, същата се съхранява от ePay.bg за извършените трансакции от името на ДОСТАВЧИКА. В случай че картата, с която се извършва плащането, е предварително регистрирана в ePay.bg, се извършват само проверките по т.14.1.6.

14.2. БОРИКА изпраща съобщение към ePay.bg за неуспешна трансакция.

1. ePay.bg визуализира съобщение на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ, че трансакцията е неуспешна;

2. Ако номерът на картата е в обхвата на съществуващите номера на карти, но не участва в системата за разпознаване на картодържатели на съответната Картова Организация (Visa International/MasterCard International) в зависимост от договорените условия между ePay.bg и ДОСТАВЧИКА:

3. БОРИКА извършва авторизация и връща клиента към сървъра на ePay.bg със съответния отговор за успешно или неуспешно плащане; може да откаже поръчката на клиента като визуализира съобщение, че не би могъл да приеме картата му поради невъзможност за разпознаване на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ:

- ePay.bg визуализира на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ електронна разписка в случай на успешно плащане;

- ePay.bg визуализира съобщение на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ, че трансакцията е неуспешна, в случай на неуспешно плащане.

4. БОРИКА отказва извършването на авторизация и връща клиента към сървъра на ePay.bg със съответното съобщение за невъзможност за разпознаване на клиента. ePay.bg визуализира на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ съответното съобщение, получено от БОРИКА;

5. В случай че картата, с която се извършва плащането, е предварително регистрирана в ePay.bg;

6. ePay.bg изпраща заявка за плащане (авторизация) към БОРИКА;

7. БОРИКА връща отговора – успешно или неуспешно плащане;

8. ePay.bg визуализира на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ електронна разписка в случай на успешно плащане.

14.3. Възстановяване на суми – при хипотезите за невъзможност на ДОСТАВЧИКА да предостави заявените от КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ стоки/услуги; отказана стока/услуга от страна на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ и др., ДОСТАВЧИКЪТ възстановява изцяло или частично сумата на трансакцията с кредитна операция по картата на КАРТОДЪРЖАТЕЛЯ:

1. Изцяло възстановяване на сума – ДОСТАВЧИКЪТ самостоятелно изпраща директна заявка за иницииране на финансова трансакция към платежния сървър на ePay.bg;

2. Частично възстановяване на сума – ДОСТАВЧИКЪТ попълва форма с данни за трансакцията и сумата за възстановяване, която изпраща към ePay.bg.