Voubs is for sale. Contact us!

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА

ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОНЛАЙН КОНКУРСИ“

 

 

С настоящите правила Фондация „Център за изследване на онлайн конкурси“ (наричана по-долу Фондация ЦИОК или ЦИОК), Република България, София, като организатор на услугата „Voubs“, предоставяна чрез уебсайта на фондацията : www.voubs.bg, обяснява каква лична информация събира ЦИОК относно потребителите на тази услуга, физически лица, (наричани по-долу Потребителите),  когато въпросните лица посещават уебсайта.

Моля прочетете правилата и направете своя информиран избор.

Фондация ЦИОК, като организатор на услугата, носи отговорност пред вас, потребителите на същата, за защита на вашите лични данни, с оглед на което би желала да ви запознае с основните моменти в своята политика за поверителност.

 

Какво са лични данни и информация 

Лични данни и информация е всяка информация за личностните и фактическите характеристики на един индивид, която позволява същия да бъде идентифициран  като индивид - например имена, пол, място и дата на раждане, физически или електронен адрес, гражданство, социален и образователен статус, личен телефон и т. н. в указания аспект    

 

Какви лични данни се събират от ЦИОК

Фондация ЦИОК като организатор на услугата събира следните данни от потребителите като лична информация със задължителен характер : три имена, рожденна дата, постоянен адрес, е-mail поща, социален и образователен статурс и мобилен телефон за контакт.

Допълнителна лична информация с незадължителен характер (в смисъл, че същата се предоставя от потребителите само доброволно и след предварително съгласие) се събира само от тесен кръг лица в точно определени ситуации

 

Цели на събирането от ЦИОК на лични данни и информация

ЦИОК при предоставяне на услугата събира лична информация със задължителен характер за потребителите, с оглед главно на регистрирането, верифицирането и идентифицирането им като Регистрирани потребители на Услугата за целите на използването й.

ЦИОК събира и обработва личната информация и с цел подобряване качеството на управлението на предоставяната услуга.

ЦИОК събира информацията, също така, и с цел рекламиране на потребителите (след предварително съгласие от тяхна страна) на други свои и/или на трети лица стоки и услуги, които по негова преценка биха заинтересували  съответните потребители.

ЦИОК относително рядко (и след предварително „ad hoc“ съгласие от потребителите) събира и обработва и допълнителна лична информация с незадължителен характер, например - лична финансова информация, но само относно определен кръг потребители и само в определени ситуации, а именно - относно потребители, спечелили организирани с услугата конкурси, и то само относно класираните на първите три места в конкурса потребители, и с една единствена цел: превеждане по сметките им на спечелените от тях парични награди.

 

Достъп до личните данни

Освен ЦИОК като организатор на услугата достъп до част от личните данни на потребителите й, но само в определени ситуации - в рамките на организирани и провеждани конкретни конкурсни процедури, имат само други потребители на услугата.

 

Обработване от ЦИОК на личните данни и информация   

ЦИОК не предава, не споделя, не предоставя на държавни органи или на трети юридически и физически лица, и не разпостранява по друг начин личните данни и информация на потребителите на услугата, и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако използването на услугата не го изисква, или ако последните не са дали предварително своето изрично съгласие за предоставянето им.

 

Политика на ЦИОК за сигурност при обработването на лични данни

ЦИОК като организатор на услугата прилага необходимите технически и организационни мерки за сигурност за да защити личните данни на потребителите и информацията от загубване, унищожение или злоумишлени действия.

ЦИОК осигурява съхранение на данните в сигурна операционна среда.

ЦИОК в бъдеще ще въведе и технология за криптиране на данните на потребителите при процедурата по регистрирането им за услугата.

 

Право на получаване на информация

 

След искане от потребителите на услугата ЦИОК предоставя информация на същите за обработването на техните лични данни, включително с цел проверка или промяна в личната информация