Voubs is for sale. Contact us!

ОСНОВНИ ПРАВИЛА

за участие в конкурси на VOUBS

 

1. Предмет

   1.1. Настоящите Основни правила (наричани по-долу ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА) за участие в конкурси на VOUBS, наричани по-нататък „КОНКУРСЪТ” уреждащи правилата и условията за участие във всеки конкурс, организиран чрез VOUBS. Съдържанието на домейн www.voubs.com e собственост на Фондация "ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОНЛАЙН КОНКУРСИ"(наричана по-долу “ЦИОК”) регистриран по законите на Република България, представляван от Васко Алексеев Василев, БУЛСТАТ No. 177130515 и Фамозо Груп ООД ЕИК 203171695, заедно наричани VOUBS Co.

   1.2. Конкурсът се провежда, за да открие най-добрите качени от потребители снимки.

   1.3. ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА представляват договор между VOUBS Co. и всеки Участник, който е подал заявление за участие в Конкурса по начина, описан по-долу. За избягване на всякакво съмнение, тези ОСНОВНИ ПРАВИЛА са задължителни за всеки участник от момента на заявяването и влизането в Конкурса и/или участието в който и да е VOUBS конкурс.

   1.4. Официалният език във VOUBS е "английски". Общите условия, Конкурсните правила и комуникацията с VOUBS Co. и/или Организатора ще бъде на официалния език на конкурса.

2. Организатор на конкурса (ОРГАНИЗАТОР)

2.1. Организаторът на конкурса е регистриран Потребител (Физическо лице) или Фирма (Търговско дружество) във VOUBS (www.voubs.com/www.voubs.bg)

2.2. Организаторът е представен и публично достъпен на уникалната конкурсна страница на всеки конкурс.

2.3. Организаторът е юридическо лице, което предоставя пълни детайли за компанията си на VOUBS чрез официалната електронна поща за управление на конкурси – contests@voubs.com

2.4. Организаторът е физическо лице, което предоставя пълните си лични данни на VOUBS чрез официалната електронна поща за управление на конкурси – contests@voubs.com

2.5. Организаторът се съгласява с правилата и условията за организатори на конкурси на VOUBS

2.6. Участникът трябва да информира и докладва VOUBS Co. на официалния и-мейл за управление на конкурси - contests@voubs.com, в случай че Организаторът действа против правилата и условията за организатори на конкурси.

2a. Посредник на конкурса (посредник)

VOUBS е независим посредник между Организатора и Участниците, като осигурява платформа и гарантира прозрачност и надеждност на Организатора и Участниците.

Всеки организатор има право да добавя допълнителни собствени специфични правила. Като например политика на интелектуалната собственост, изисквания към участниците, ограничения за участие, изисквания за размера и големината на файловете, как да се претендира за наградата. Тези или други допълнителни правила трябва да бъдат публикувани на страницата на конкурса в раздел "Кратки правила" от организатора на конкурса. Правилата в раздел "Кратки правила", добавени от организатора имат предимство пред Основните правила на VOUBS. След като бъдат публично достъпни и одобрени от администратор на VOUBS, те се считат за приети и валидни за участниците.

VOUBS си запазва правото да прекрати или да промени конкурси по свое собствено усмотрение, в случай на забелязване на нередности в правилата, некоректен организатор или други несъответствия. В случай на прекратен конкурс от VOUBS, не се дължи никакво друго обезщетение на участниците, освен платената сума за входна такса в съответния конкурс, ако има такава.

Всеки участник може да подаде жалба от конкурс или организатор на имейл: contests@voubs.com

Тези правила са валидни за всички участници в конкурсите на voubs.com и са публично достъпни на страницата на всеки конкурс в раздел "Правила".

3. Период за провеждане на конкурса ("Период на конкурса")

3.1. Конкурсът е предстоящ, ако бъде публикуван на тази страница: https://www.voubs.com/online-contests/upcoming

3.2. Конкурсът е активен, когато е публикуван на тази страница: https://www.voubs.com/online-contests/active

3.3. Конкурсът е приключил, когато е публикуван на тази страница: https://www.voubs.com/online-contests/completed

3.4. Допълнителна информация за периоди като начална дата на регистрация, крайна дата на регистрация, начална дата на гласуване и крайна дата на конкурса е предоставена и публично видима на конкурсната страница на всеки конкурс.

3.5 Крайната дата за регистрация, крайната дата за гласуване и крайната дата на конкурса ще бъдат автоматично удължени с 14 дни, когато има по-малко от 20 регистрирани уникални участници в съответния конкурс. Удължаването на периода ще се случи в деня на датата, когато приключва регистрационния период. 

   3.5.1 Ако има записани по-малко от 20 уникални участници след 5 последователни удължения на периодите статуса на конкурса ще бъде променен на "незавършен". В този случай всички WINGS заплатени за входни такси в съответния конкурс ще бъдат възвърнати в акаунтите на потребителите. 

   3.5.2 Един потребител участващ с няколко медии в конкурс се брои за един укинален участник.

   3.5.3 Организатора на конкурса има право във всеки един момент да обяви конкурса за "незавършен" ако в него има регистрирани по-малко от 20 уникални участници.

4. Участници

4.1. Участници в Конкурса могат да бъдат: Всички лица на възраст над 14 години за БЕЗПЛАТНИ конкурси и над 18 години за ПЛАТЕНИ конкурси, които имат регистрация във VOUBS и не нарушават някое от условията, посочени в Декларацията за правата и отговорностите на VOUBS.

   4.2. Участник в Конкурса ("Участник") е всеки, който отговаря на изискванията по т. 4.1. и е подал заявление за участие в конкурса в рамките на определения в настоящите ОСНОВНИ ПРАВИЛА период.

4.3. Участници могат да бъдат ограничени да се присъединят към конкурса чрез:

- Изисквания за входна такса. Конкурсът изисква WINGS.

- Ограничения по държава. Конкурсът може да бъде отворен само за конкретни региони.

- Ограничения по пол. Конкурсът може да бъде отворен само за мъже или само за жени.

- Професионални изисквания. Конкурсът може да бъде отворен за потребители с предишен опит.

 

5. Начин на провеждане и изисквания за участие в конкурса

   5.1. Провеждане на конкурс

5.1.1. Всеки конкурс се определя от 5 вида лицензи, които отговарят на собствените си предварително зададени правила

a) Стандартен

b) Премиум

c) Професионален

d) Персонализиран

f) Забавление

5.1.2 Конкурсът се определя като аудио, видео, фотографски, документален или смесен конкурс чрез икона, показана на страницата на конкурса, озаглавена "Позволен медия тип".

  5.1.3. Конкурсът се провежда в 1 или 2 кръга.

5.1.3.1. Конкурсът се провежда в 1 кръг, като победителят се избира само от този кръг

5.1.3.2. Конкурсът може да се проведе в 2 кръга при следните условия:

- Редица избрани участници с най-висок общ резултат от първия кръг ще продължат до втория кръг. Броят на участниците, които ще се класират на условията е публично видим.

- Всеки участник автоматично ще се класира от първия до втория кръг със същия медиен файл.

- Може да има 2 различни победителя в 2 различни кръга или може да има само един победител за целия конкурс. Схемата за награди е публично достъпна и е видима в горната дясна част на конкурсната страница.

    5.1.4. В рамките на периода за регистрация (виж 3.4) всички участници изпращат подходящи медии, свързани с темата на конкурса.

   5.1.5. Участниците се присъединяват към конкурса, като кликнат върху бутона "Присъедини се към конкурса" намиращ се в горната дясна част на конкурсната страница.

5.2. Изисквания за участие

   5.2.1 Участниците са длъжни да представят истинските си имена, телефонен номер и електронна поща за контакт в техния VOUBS профил. Ако участник не е предоставил, предостави е грешна информация или откаже да предостави своето име, телефонен номер и електронна поща за контакт, той / тя може да бъде дисквалифициран от конкурса. (виж. точка 13)

  5.2.2 Всеки участник заплаща (ако е необходимо) таксата за участие в WINGS. Всяко плащане е за една медия, с която да участвате.

  5.2.3 Участникът трябва да е автор и едноличен собственик на авторските права. Не е позволено да се използват рамки, подписи и водни знаци.

  5.2.4. Заглавието на медията трябва да е уникално и да не съдържа специални символи.

  5.2.5. Изискванията за размер на медийният файл, за да бъде допуснат участник в конкурса, се публикуват на страницата на конкурса.

6. Гласуване

6.1. Победителите в конкурса се избират от система с общи резултати. Максималният общ резултат е 100 точки. Участникът с най-високият резултат в края на конкурса ще бъде обявен за победител;

 6.2. Общият резултат е комбинация от 4 елемента на гласуване: жури вот, публичен вот, допълнителен вот и WINGS вот.

6.3. Всеки компонент за гласуване добавя точки към общия резултат, който е съвкупност от всички компоненти.

6.2.1. Жури гласуване

a) Максималните точки, дадени от вотът на журито се показват на медийната страница на всеки участник.

b) Всеки член на журито ще оценява по скала от 1 до 10 неговите любими медии. Ако жури член не гласува за дадена медия, това означава автоматично рейтинг 0, което е най-лошата възможна стойност.

c) Броят на членовете на журито се показва на страницата на конкурса.

d) Журито ще гласува само за своите фаворити.

e) Журито ще оценява и гласува независимо, въз основа на собствения си опит и познания.

f) Журито ще може да гласува само в един от кръговете, ако има такива. В първия или втория кръг.

g) Журито може да гласува по всяко време, когато периодът за гласуване е отворен.

 

  6.2.2. Потребителско гласуване

a) Публичният вот е комбинация от среден рейтинг, брой гласове и брой преглеждания.

b) Всеки регистриран потребител на VOUBS, може да гласува по скала от 1 до 10 за всеки участник в конкурс. В зависимост от всички гласове се формира средната оценка на участниците в медиите. В случай, че средният рейтинг е 10, медиите ще получат пълния брой точки, дадени от този компонент. Ако е по-малък от 10, то ще получи само дял от максималния възможен резултат.

c) Всеки нов потребителски вот, се добавя към броя на гласовете на всеки участник в медиите. Медиите с най-голям брой гласове, ще получат пълните точки дадени от този компонент. Всички останали участници, ще получат само дял от максималния възможен резултат.

d) Броят преглеждания могат да бъдат направени от регистрирани и нерегистрирани потребители. Най-популярните медии с най-голям брой преглеждания, ще получат пълния брой точки, дадени от този компонент. Всички останали участници ще получат само дял от максималния възможен резултат.

e) Потребителски гласове могат да бъдат изтрити от медиите по всяко време, ако сме изтрили, блокирали и забранили фалшиви регистрирани профили, които са гласували за вашите медии (Това е автоматичен процес и не подлежи на обжалване)

  6.2.3. Допълнително платено гласуване (добавя стойност към Вашия резултат от потребителско гласуване):

  1. Мини бустер = 3x потребителски гласове с максимум 10 рейтинг на цена от 5 WINGS 

  1. Най-добра оферта = 18x потребителски гласове с максимум 10 рейтинг на цена от 20 WINGS   

  1. Мега оферта = 90x потребителски гласове с максимум 10 рейтинг на цена от 80 WINGS 

  1. Всеки потребител може да реши да даде допълнителни гласове за насърчаване на други участници или за себе си 

  1. Допълнителният вот е достъпен за всеки регистриран потребител на VOUBS, който има WINGS в личния си портфейл 

  1. Бутонът "Допълнително гласуване" се показва в страницата на конкурса горе вдясно на всеки участник в медиите

 

  6.3. Гласуване с WINGS

   a) Гласуването с WINGS дава допълнителни точки към общия Ви резултат.

   b) Всеки регистриран потребител има възможност да даде WINGS вот от 1 до 100 Wings. (1 Wings е на цена от 0,48 евро).

    c) 1 WINGS се равнява на 1 глас

   d) Участникът с най-много WINGS гласове ще получи пълния резултат от този компонент за гласуване. Всички останали участници ще получат само дял в зависимост от броя WINGS в сравнение с гласовете на лидера

  6.4. Общ резултат

6.4.1. Общият резултат може да варира, да се увеличава и намалява по време на периода на гласуване в зависимост от резултатите от гласуването на медиите на живо

6.4.2 Общият резултат e публично видим и показва информация като:

  • Получени точки от среден рейтинг

  • Получени точки от брой гласували

  • Получени точки от брой преглеждания

  • Получени точки от гласуване с WINGS

6.4.3. Общият резултат на всеки участник в медиите се показва на медийната страница.

6.4.4. Общият резултат може да бъде скрит от потребителите и да се показва N / A (не е налице) за целите на конкурса. Резултатите от общия резултат са скрити, ако:

- гласуването в конкурса все още не е започнало

- гласуването в конкурса е започнало, но преминава през период на скрито гласуване

6.4.5. Общите резултати и класирането не се актуализират незабавно.

7. Награди

  7.1. Организаторът е отговорен за предоставяне и разпространение на всички награди от конкурса

  7.2. Наградите в конкурса се показват и са видими публично в горната дясна част на страницата на конкурса

  7.3. Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица.

  7.4. Организаторът няма право да променя характера и размера на наградите

  7.5. Начинът за получаване на наградите ще бъде:

7.5.1. Парични награди: до 30 дни след като Участника предостави необходимата необходимата лична информация за победителите:

a) банков превод

b) PayPal

c) други одобрени от VOUBS Co. начини за плащане

d) Всички такси за транзакции, данъци или други разходи, които могат да се появят за паричния превод, са за сметка на потребителя.

7.5.2. Продуктови награди: до 30 дни след като Участника предостави необходимата необходимата лична информация за победителите

a) Данни за доставка

b) Всички разходи за доставката се заплащат от Организатора

7.5.3. WINGS наградите ще бъдат изплатени до 3 дни след края на конкурса.

  7.6. Победителите трябва да предоставят на организатора и / или VOUBS личните си банкови сметки и документ за самоличност (паспорт, лична карта или шофьорска книжка).

  7.7. Ако победителят не предостави на Организатора и / или VOUBS личните данни, посочени в точка 7.5 и / или 7.6 в рамките на 30 дни, Организаторът ще плати на победителя WINGS стойността еквивалентна на размера на наградата. Веднъж изплатена награда в WINGS, победителят не може да претендира за изплащане в брой;

  7.8. Всеки участник има право да спечели не повече от една награда от един конкурс. Ако той / тя има повече от едно изображение сред победителите, най-високо оценената има право да претендира за своята награда.

  7.9. Роднини нямат право да спечелят повече от една награда в този конкурс. ко има двама роднини сред победителите, този с най-висок резултат има възможност да спечели наградата.

  7.10. Всички участници в конкурса, които не са спечелили награди, запазват авторските права върху своите изображения. VOUBS Co. не препродава или преотстъпва авторски права на трети лица.

  7.11. Участниците с най-висок общ резултат в края на конкурса ще бъдат обявени като победители.

  7.12. Всички победители ще бъдат уведомени по електронна поща или лично съобщение, изпратено до техния VOUBS профил.

 

8. Права и задължения на Организатора и Участниците

  8.1. За целите на участие в конкурса участниците представят изцяло нов материал - мултимедийни файлове, създадени специално за конкурса.

  8.2. С участието си в конкурса, участниците разбират и са съгласни, че при получаване на награда техните имена и медии могат да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, за което Организаторът не дължи плащане.

  8.3. Участниците се съгласяват Организаторът или упълномощени от него лица да комуникират с тях чрез телефонни разговори, електронна поща и текстови съобщения по време на състезанието и за период от три месеца след това. Достъпът до личните данни на участниците служи за установяване на контакт с тях.

  8.4. Участникът носи персонална отговорност за верността на данните, представени по време на състезанието. Предоставената информация ще се използва за целите на конкурса и може да бъде разкривана на трети лица.

  8.5. Организаторът и/ или VOUBS не носи отговорност за МЕДИЙНИ файлове, които са били изгубени.

  8.6. Организаторът и/ или VOUBS си запазва право да дисквалифицира всеки участник, който не отговаря на изискванията към участниците и техните медийни файлове и проекти, посочени в настоящите ОСНОВНИ ПРАВИЛА, или не спазва регламента на тези ОСНОВНИ ПРАВИЛА дори и в случай, че кандидатурата на участника е била представена на конкурсната страница на VOUBS.

9. Права на интелектуална собственост

  9.1. Участниците се задължават до определяне на победителя в конкурса да не се прехвърлят и правят достояние на трети лица авторските права над медийните файлове, които произтичат съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

  9.2. Освен ако не е предвидено друго в специфичните правила на конкурса, чрез приемане на настоящите ОСНОВНИ ПРАВИЛА, състезателят се съгласява, че в случай че той / тя е носител на награда, всички авторски права над МЕДИЙНИ файлове произтичащи съгласно Закона за авторското право и сродните му права, остават собственост на Организатора. След получаване на наградата, МЕДИЯ файловете на победителите стават собственост на Организатора и Организаторът получава правата и може да използва медиа файловете на победителите за 3-годишен период, включително продажба и лицензиране на медиа файловете на трети страни и клиенти, без да заплаща компенсации на победителите. Организаторът може също така да използва МЕДИЯ файловете в изложби. За тази цел, Организаторът може да промени и измени МЕДИЯ файловете, като ги постави в рамки и т.н. Организаторът може да ги продава / МЕДИЯ файловете / в коeто и да е променено състояние.

  9.3. Участникът има право да променя и изменя предоставените МЕДИЯ файлове, чрез изпращане на искане до нас.

  9.4. С представяне на мултимедийни файлове, участникът декларира, че той е единственият автор на последните и че МЕДИЯ файлът е оригиналната му работа. Участникът декларира, че е едноличен собственик на авторските права и че последният не включва търговски марки или други права на интелектуална собственост на трето лице или корпорация.

  9.5. Чрез кандидатстването си за участие в конкурса участниците декларират, че са приели настоящите ОСНОВНИ ПРАВИЛА.

  9.6. Участникът е длъжен да обезщети Организатора:

   9.6.1. На всякакви претенции на трети лица, свързани с правата и използването на МЕДИЙНИТЕ файлове, предоставяни на Организатора, съгласно настоящите ОСНОВНИ ПРАВИЛА, както и в случай на вреди, причинени на Организатора, в резултат на придобиването и използването на МЕДИЙТЕ.

   9.6.2. Участникът е длъжен да обезщети Организатора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, които са настъпили в резултат на искове от и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с неговата участие в конкурса, в нарушение на приложимото законодателство и настоящите ОСНОВНИ ПРАВИЛА.

10. Ограничение на отговорността

  10.1. С приемането на настоящите ОСНОВНИ ПРАВИЛА участникът декларира, че участието му в Конкурса е изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не носи отговорност за вредите, причинени на Участника в участие в Конкурса, освен ако те са причинени умишлено. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието на изпратеното от участниците медийни файлове, информация и материали. Организаторът има право да отстрани от участие мултимедийни файлове на даден участник, чието съдържание противоречи на нормативен акт, морала и / или добрите нрави.

  10.2. VOUBS Co. не носи отговорност за не предоставяне на участие в Конкурса при обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и други непредвидими обстоятелства извън контрол.

11. Ограничения

   11.1. VOUBS Co. има право незабавно и без предизвестие да прекрати или ограничи участието на участник и отстрани от участие участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите ОСНОВНИ ПРАВИЛА, морала и добрите нрави.

   11.2. В горните случаи VOUBS Co. не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на участника или на трети страни, които са настъпили в резултат от ограничаване на участието на участник в конкурса.

   11.3. Когато има достатъчно основание да се приеме, че актът на участника може да представлява престъпление, VOUBS Co. трябва да отнесе въпроса до компетентните държавни органи, като предостави цялата необходима информация и материали, които ще помогнат за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

 

  11.4. В случаите по предходния член, ако на участник е наложено ограничение - спиране, ограничаване на участието или премахване на публикуваните мултимедийни файлове, ограничението ще продължи да бъде в сила до изясняване на фактите по делото.

12. Допълнителни разпоредби

  12.1. Въпроси, свързани с конкурса могат да бъдат адресирани до следния адрес на електронна поща: info@voubs.com или чрез "Връзка с нас" на страницата в www.voubs.com или директно да изпратите лично съобщение до профила на Организатора във VOUBS

  12.2. Настоящите ОСНОВНИ ПРАВИЛА са достъпни и публично достъпни на страницата на voubs.com и на всяка конкурсна страница

  12.3. С участието си в този Конкурс, участниците са обвързани с настоящите ОСНОВНИ ПРАВИЛА и се задължават да ги спазват.

  12.4. С участието си в Конкурса, всички участници са съгласни, че Организаторът има право да използва материалите им за своите собствени промоционални цели, изложба, календари и реклама.

12.5. Всички материали, които участват в Конкурсите не могат да бъдат изтрити или премахнати от страницата на конкурса по искане на участник. Всички медии на участници ще бъдат премахнати само след като конкурсът бъде изтрит от Организатора или VOUBS.

  12.5. За да получи неговата / нейната награда, Победителят трябва да бъде проверен. Това се прави чрез изпращане на документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. Награди могат да се изпращат само на лицето, което е носител на награда в Конкурса. Ако лицето е на възраст под 18 години, той / тя трябва да бъде представен от родител / настойник, за да получи сумата на наградата. Победителят трябва да посочи банкова сметка, до която трябва да се плати сумата на наградата. Размерът на наградата се изплаща в рамките на 30 работни дни след като VOUBS Co. получи необходимата информация за потребителя. Всички такси, удръжки и комисиони, които могат да възникнат в резултат на прехвърлянето на сумата, се поемат от потребителя.

13. Дисквалификация и/или забрана може да се появи по всяко време, ако:

  13.1. Участникът е използвал повече от един акаунт

  13.2. Участникът е представил медиен файл, който не е по темата на конкурса

  13.3. Участникът е заподозрян в измама с фалшиви гласове

  13.4. Участникът не използва неговите / нейните реални имена и лични данни

  13.5. Участникът е представил медиен файл с авторски права на трето лице

  13.6. Участникът се държи арогантно срещу други потребители, организатори или екипа на VOUBS

   13.7. Дисквалификацията не подлежи на обжалване.

   13.8. Дисквалифицирани участници нямат право да поискат връщане на WINGS

   13.9. Дисквалифициран е предоставил невярна информация по точка 5.2.1.

 

Настоящите ОСНОВНИ ПРАВИЛА влизат в сила от 14.07.2017

 

VOUBS - Мястото за онлайн конкурси, където организатори и участници се срещат, за да разширят мрежата си, да подобрят своята марка или умения и да направят своя собствена конкурсна история.

Конкурсна страница - Всеки конкурс на VOUBS има уникален URL адрес и ние го наричаме конкурсна страница. Цялата информация за конкурса е представена и се вижда публично там.

Безплатен конкурс - Това е конкурс, който не изисква такса за участие.

Платен конкурс - Това е конкурс, който изисква такса за участие, която трябва да бъде платена, за да се присъедините.

ПотребителРегистриран потребител във VOUBS

Участник Регистриран VOUBS потребител, който се е присъединил към конкурс.

Медия - файл, качен в конкурс

Медийна страница – Уникалната URL страница с качения файл

WINGS – Собствената виртуална валута на VOUBS, използвана за по-лесни уеб сайт транзакции

Официален имейл за управление на конкурса – contests@voubs.com

Скрито гласуване – гласуване, когато не знаете името на участника

Общ резултатнай-високия общ резултат винаги е лидера в конкурса

Гласуване на журито – един от елементите на гласуване, което е средна стойност от всички избрани членове на журито

Средна оценка - това е средният рейтинг, получен от гласуването на потребителите

Брой гласове - това е общият брой гласове, получени за медия

Брой преглеждания - общ брой преглеждания, получени от медия

WINGS гласуване – общ брой на WINGS гласове, дадени за една медия

Уникален участник - всеки един потребител участващ в даден конкурс независимо от броя медии, които е качил