Voubs is for sale. Contact us!

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

ЗА 

ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „VOUBS”, 

ДОСТЪПНА ЧРЕЗ УЕБСАЙТА VOUBS.BG”           

 

 

 

Настоящите Общи условия за ползване на Услугата „Voubs”, (наричани по нататък за краткост още и Общи условия и/или Условия), предлагана на уебсайта www.voubs.bg, собственост на Фондация „Център за изследвания на онлайн конкурси“, Република България, София, (наричана по нататък за краткост Фондация ЦИОК и/или ЦИОК), съдържат основните правила за предоставяне от ЦИОК и за използване от потребителите на предлаганата от него услуга, (наричана по нататък за краткост и само Услуга), и съответния информационен ресурс „чрез“, „на“ или „от“ посочения уебсайт, които уреждат отношенията между ЦИОК и всеки един от потребителите на Услугата.

Моля, внимателно прочетете Общите условия за използване на услугата, предлагана от Фондация ЦИОК, които в отношенията между ЦИОК и потребителите на услугата имат характер на сключен при Общи условия по смисъла на българския Търговски закон договор за предоставяне на услуга на информационното общество по реда и при условията на българския Закон за електронната търговия.

С отбелязването в полето „Съгласен съм с Общите условия“ за ползване на услугата „Voubs“ и в полетата „Информираност относно Правила за поверителелност“ и „Съгласие за обработване на лични данни“ на уебсайта при регистрацията на потребители, както и с натискането на виртуален бутон „Потвърди“ или с натискането на бутон „Регистрация на Потребителски профил” на платформата ще се счита, че сте запознати и приемате тези Общи условия, Правилата за поверителност и давате съгласието си за обработване на личните ви данни, и че се задължавате да спазвате правилата, съдържащи се в публикуваната на уебсайта нова (променена) редакция на Условията. Виж линкове Правила за поверителност и Декларация за съгласие относно обработването на лични данни

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

 

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Дефиниции

 

Чл. 1 В настоящите Общи условия за ползване на услугата „Voubs“ използваните специални термини и изрази са със следното значение :

-        Уебсайтът : www.voubs.bg е виртуална платформа, собственост на Фондация „Център за изследване на онлайн конкурси” - (Фондация ЦИОК), Република България, София, представляваща обособено място в глобалната Интернет-мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол, чрез което ЦИОК предоставя своята услуга на информационното общество : „Voubs”;

-        Услугата „Voubs” е предлаганата от Фондация ЦИОК на уебсайта : www.voubs.bg на потребителите услуга на информационното общество, представляваща възможност за организация и провеждане на тази виртуална платформа на публични конкурси и/или за участие в подобни конкурси чрез осигуряване на съответен информационен ресурс : софтуер, програми, текст, звук, картини, изображения и други виртуални средства и материали, с които се създават условия за широкообхватно участие в конкурсите на потребители на услугата и за конкуренция между тях като участници, с цел постигане на максимална ефективност в решаването на поставените чрез конкурсите задачи;

-        Мобилната версия на услугата „Voubs“ е предлаганата от ЦИОК на потребителите - абонати на мобилни мрежи, възможност да получат улеснен достъп до услугата чрез използване на средствата за достъп и пренос, предоставяни от мобилните оператори чрез съответните мобилни мрежи.

-        Интернет страница на конкретен конкурс „Voubs“ е обособена част от уебсайта www.voubs.bg, с уникален URL адрес в рамките на уебсайта, създадена специално за организирането и провеждането на всеки отделен конкурс;

-        Организатор на услугата е Фондация ЦИОК, със седалище и адрес на управление : Област София-град, Община Столична, град София, булевард „Васил Левски“ № 123; която чрез виртуалната платформа предоставя на потребителите услугата;

-        Потребител на услугата е всяко юридическо лице (идентифицирано чрез предоставените от него данни от своята съдебна регистрация - фирмено дело, ЕИК или БУЛСТАТ, фирмено наименование, седалище и адрес на управление, и e-mail поща и телефон за контакт) и/или физическо лице (идентифицирано чрез предоставените от него данни от документи за самоличност, а именно - три имена, рожденна дата, постоянен адрес, е-mail поща и мобилен телефон за контакт), което желае да използва услугата, предоставяна чрез, на или от уебсайта;

-        Регистриран потребител е всеки Потребител, юридическо и физическо лице, регистрирало се на уебсайта на Фондация ЦИОК : www.voubs.bg с идентифициращите го данни, за да ползва предлаганата от ЦИОК Услугата „Voubs”, което е създало собствен Потребителски профил с цел използване на услугата;

-        Нерегистриран потребител е всеки потребител, (идентифициран чрез данните за регистрацията като юридически лице или чрез данните за самоличността като физическо лице), който не отговаря на изискванията като Регистриран потребител;

-        Потребителски профил (e-mail поща) е обособена част от уебсайта, електронен пощенски адрес, съдържащ информация за Регистриран потребител, изисквана от Фондация ЦИОК при регистрацията му и съхранявана от ЦИОК на сървъра, достъпът до която се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола;

-        Потребителско име е посочено от Регистриран потребител наименование, име или псевдоним, изписани на кирилица или латиница, с които той се индивидуализира на уебсайта;

-        Парола е избран от Регистриран потребител код от най-малко 8 (осем) букви и/или цифри и/или знаци, който заедно с Потребителското име го индивидуализира и му служи за достъп до Потребителския му профил;

-        IP-адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър на Регистриран потребител, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет-мрежа;

-        Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи добросъвестното ползване на Интернет-мрежата от потребителите на услугата, и нанасящи вреда на лицата, свързани към Интернет, изпращане на нежелана поща, (непоискани съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на информационните канали, (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в мрежата и системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия на търговски шпионаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за дистанционен контрол, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското или друго приложимо право.

-        Случайно събитие е непредвидено и невъзможно да бъде предвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което обективно прави предоставянето на Услугата невъзможно.

 

Предмет

 

Чл. 2 Настоящите Общи условия регулират отношенията между Фондация ЦИОК, като собственик в глобалната Интернет-мрежа на уебсайта : www.voubs.bg - Организатор на предоставяната чрез този уебсайт (виртуална платформа) услуга на информационното общество : „Voubs” и в качеството й на Администратор на лични данни, от една страна, и потребителите на услугата, от друга страна, относно използването на тази услуга и на съответния информационен ресурс.

Чл. 3 Услугата, предоставяна със сключения при тези Общи условия договор, не обхваща отношенията по осигуряване на нейните потребители на компютърно или друго техническо оборудване за използването й.

Чл. 4 Услугата може да се предоставя - по желание на Регистрираните й потребители, и в мобилна версия.  

 

Съдържание на услугата

 

Чл. 5 Услугата „Voubs“ включва достъп до :

-        предоставян от ЦИОК, чрез уеб-браузър, информационен ресурс относно уcлугата : софтуер, програми, текст, звук, картини, изображения и други подобни виртуални средства и материали;

-        предоставяни от ЦИОК, по друг начин, на маркетинг информация и материали относно услугата ;

-        е-mail съобщения от ЦИОК относно услугата;

-        е-mail съобщения от други Регистрирани потребители относно услугата;

-        данни от потребители относно услугата, получени по друг електронен способ;

-        данни от трети лица - партньори на ЦИОК, получени по електронен способ, от типа на реклами, съобщения и друга подобна информация;

 

Субекти на предоставяната услуга

 

Чл. 6 Организаторът на услугата е :

Чл. 6.1 Фондация ЦИОК, собственик на уебсайта www.voubs.bg, която по възлагане от потребители на услугата или по собствена инициатива организира и провежда на тази виртуална платформа онлайн конкурси.

Чл. 6.2 ЦИОК  е със :

-        седалище и адрес на управление гр. София, бул. Васил Левски 123

-        адрес на дейността: гр. Русе, ул. Боянци 6

-        адрес за кореспонденция: гр. Русе, ул. Боянци 6

-        БУЛСТАТ 1771305158

-        уебсайт :  www.voubs.bg

Чл. 6.3 Надзорни органи над дейността на ЦИОК като Организатор на услугата са :

-        Комисията за защита на личните данни - (КЗЛД)

с адрес : гр. София, ул. „Иван Ев. Гешов“ № 15

уебсайт : www.cpdp.bg

-        Комисията за защита на потребителите - (КЗП)

с адрес : гр. София, пл. „Славейков“ № 4-а, ет. 3, 4 и 5

уебсайт : www.kzp.bg

Чл. 6.4 Длъжностно лице на ЦИОК по защита на личните данни е :

-        Васко Василев

с адрес : гр. София, бул. Васил Левски 123

e-mail адрес : info@voubs.com

служебен тел. : 0877330291

Чл. 7 Потребителите на услугата са следните три категории лица :

Чл. 7.1 Възложителите Регистрирани потребители, юридически лица и пълнолетни физически лица, които на основание тези Общи условия и сключени отделни договори за поръчка възлагат на ЦИОК, като собственик на уебсайта и Организатор на Услугата, срещу определено с договорите за поръчка възнаграждение, да организира и проведе на виртуалната платформа публични онлайн конкурси, в съответствие със зададените с всяка от поръчките предмет, цел, задача и други специфични изисквания за изпълнение на съответните поръчки;

Чл. 7.2 Участниците Регистрирани потребители, юридически и/или пълнолетни и непълнолетни физически лица, които на основание тези Условия желаят да участват във възложени на ЦИОК, като собственик на платформата, или организирани по негова инициатива чрез същата онлайн конкурси, безвъзмездно или срещу заплащане на такса за участие, и да спечелят изпълнението на съответните поръчки;

Чл. 7.3 Посетителите - Регистрирани или Нерегистрирани потребители, юридически лица или пълнолетни и непълнолетни физически лица, които не са Възложители на или Участници в конкретен онлайн конкурс, организиран чрез платформата, но които посещават Интернет страницата на този конкурс с цел да проследят неговото провеждане, а при условие, че изискванията на провеждането му допущат това и указаните лица го желаят - и за да гласуват при определянето на участника, спечелил конкурса и изпълнението на поръчката, възложена чрез същия конкурс.

 

Ограничения относно субектите физически лица

 

Чл. 8 Регистрирани потребители на регулираната с тези Общи условия услуга „Voubs-онлайн конкурси“, физически лица, могат да бъдат само лицата, които по българския Закон за лицата и семейството или съответния приложим чужд закон са индивиди, навършили пълнолетие (18+ години), и които не са поставени под запрещение. Ненавършилото пълнолетие лице (16 - 18 години) може да бъде потребител на услугата само при условие, че при регистрацията си декларира дадено от негови родители, настойници или попечители съгласие за регистрирането му. Малолетното лице (14 - 16 години) не може да бъде Регистриран или Нерегистриран потребител на услугата.

 

Чл. 9 Фондацията ЦИОК, като изисква от потребителите при регистрацията си да декларират в отделна графа на електронната форма за тази регистрация своето пълнолетие (като посочване на рожденна дата) и съгласие с Общите условия, Правилата за поверителност и Декларацията за съгласие за обработване на лични данни, както и факта на своето пълнолетие  на услугата, а в случаите на непълнолетие - даденото от техните родители, настойници или попечители съгласие. ЦИОК не носи отговорност за и не проверява истинността на факта на декларираното пълнолетие или непълнолетие, а във втория случай - и на факта на даденото от родителите, настойниците или попечителите на непълтолетното лице съгласие. 

 

Условия за ползване на услугата от Регистрирани потребители

 

Чл. 10 За да използва услугата всеки потребител следва :

Чл. 10.1 Да се регистрира на уебсайта на Фондация ЦИОК : www.voubs.bg, като попълни електронната форма за регистрация относно услугата „Voubs“, достъпна в он-лайн (реално) време на указания уебсайт и да изрази съгласие с Общите условията и другите изисквания  на предоставяната чрез уебсайта услуга;

Чл. 10.2 Чрез отбелязване на уебсайта, в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и полетата „Информираност относно Правилата за поверителност“ и „Декларация за съгласие относно обработбане на лични данни“, и с натискането на виртуалния бутон „Потвърди“ или с натискането на бутона „Регистрация“ се счита, че потребителят извършва електронно изявление по смисъла на българския Закон за електронния документ и електронния подпис, с което заявява, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги изпълнява. При несъгласие, влезте в настройките на профила си и махнете отметката за съгласие. Това ще доведе до изтриване на профила Ви.

Чл. 10.3 С факта на записването на електронното изявление на носител в сървъра на Фондация ЦИОК чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, изявлението придобива качеството на електронен документ по смисъла на указания закон. ЦИОК може да съхранява за срок не по-дълъг от 3 (три) години в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Регистрирания потребител, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на условията, в случай на възникване на правен спор.

 

 

Потребителско име и парола

 

Чл. 11 При регистрацията си на уебсайта на Фондация ЦИОК : www.voubs.bg всеки потребител на услугата : „Voubs“ посочва Потребителско име и Парола за достъп до услугата. Потребителят получава Потребителското име и Парола, които е заявил. В случай, че заявеното име е вече заето, потребителят следва да посочи друго такова, което да е уникално и да не е използвано от друг Регистриран потребител.

Чл. 12 Регистрираният потребител е длъжен да полага всички необходими грижи и да предприема съответните мерки, които разумно се предполагат, за опазване на своята Парола, както и да не прави достояние на трети лица Паролата си и отговора на тайния въпрос. Потребителят незабавно уведомява Фондация ЦИОК в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв до Потребителския му профил. Регистрираният потребител носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Паролата. С цел по-голяма защита, ЦИОК препоръчва на своите потребители да полагат усилия съставената от тях парола да бъде достатъчно уникална или сложна, за да се предотврати лесното й разпознаване от трети недобросъвестни лица.

 

Език

 

Чл. 13 Настоящите Общи условия са написани на български език. В случай, че между текста на условията на български език и този на евентуален друг език има разлика в смисъла, то се взема в предвид като точно значението, което има текста на български език.

 

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

 

Технически стъпки за сключване на договор с Регистрирани потребители

 

Чл. 14 Този договор между Фондация ЦИОК, като организатор на услугата „Voubs“ и всеки Регистриран потребител, като потребител на услугата, влиза в сила с постигане на съгласие между страните.

Чл. 14.1 От Потребителя съгласието е изразено във формата на :

-        регистрация на потребителя на уебсайта на ЦИОК : www.voubs.bgbg за Услугата „Voubs“ чрез попълване на електронната форма за регистрация на тази Интернет страница за указаната услуга и чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“

или

-        изрично съгласие с Общите условията на предоставяната чрез уебсайта услуга чрез отбелязване на Интернет страницата, в полето „Съгласен съм с Общите условия“ и натискане на бутона „Потвърди“

Чл. 14.2 От ЦИОК съгласието е изразено във формата на :

-        изпращане на съобщение до потребителя, на посочен от него е-mail адрес, потвърждаващо регистрацията му на уебсайта

и

-        активиране на достъпа до услугата

 

 

ІІІ. ТАКСИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл. 15 Договорът между Фондация ЦИОК за ползване на услугата „Voubs“ на уебсайта :  www.voubs.bg - като Организатор чрез тази платформа на конкретен онлайн конкурс и всеки Регистриран или Нерегистриран потребител на услугата, като участник или наблюдател в съответния конкурс, може да бъде безвъзмезден или възмезден. Когато ползването на услугата - като участие в или посещение на конкретен конкурс, е възмездно, срещу заплащане на  такси за конкурса, то същите са изрично посочени на Интернет страницата на съответния конкурс.

Чл. 16 В случаите, когато Регистрираните и Нерегистрираните потребители използват услугата като участници или наблюдатели в конкретен конкурс срещу такса, то потребителите могат да заплащат таксата за участие в конкурса и/или таксата за посещение на Интернет страницата с информация за провеждането му, и чрез възприетата от платформата система за плащане с виртуална валута WINGS. Вижте линка „Правила на системата за плащане с валута WINGS“ 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

Чл. 17 Права и задължения на Фондация ЦИОК, собственик на уебсайта : www.voubs.bg, като Организатор на предлаганата чрез тази виртуална платформа услуга „Voubs“ и като Администратор на лични данни на потребителите :

Чл. 17.1 ЦИОК като Организатор на услугата, предмет на тези Общи условия, и като Администратор на данни е длъжен:

-        да полага цялата дължима грижа за предоставяне на потребителите възможност за нормално използване на услугата;

-        да полага дължимата грижа за запазване на личните данни на потребителите на услугата;

Чл. 17.2 ЦИОК има право :

-        да заличи Регистриран потребител на Услугата или да дезактивира Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на потребителя, и/или да изтрие цялото съдържание в него, при неизползването им в продължение на 360 (триста и шестдесет) календарни дни след последното влизане в съответния Потребителски профил;

-        да заличи след предупреждение Регистриран потребител на услугата и да дезактивира Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на потребителя, когато установи, че съответният потребител системно (два и повече пъти) се намесва във функционирането на уебсайта и услугата, като накърнява или прави опити да възпрепятства по отношение на останалите потребители наличността, надеждността или качеството на услугата;

-        да заличи без предупреждение Регистриран потребител на услугата или да дезактивира Потребителското име и Парола за достъп до Потребителския му профил, когато установи, че съответният потребител при използванено на уебсайта и услугата зарежда на Интернет страниците й, съхранява, разпространява или използва по какъвто и да било начин файлове със съобщения, информация, данни, текст, звук, музика, фотографии, видео или аудиоматериали, както и всякакви други виртуални материали, нарушаващи правата на човека или съдържащи заплаха за неговия живот и телесна неприкосновеност, или с порнографско съдържание, или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава закона и обществения морал;

-        по своя преценка временно да спира или да ограничава достъпа на Регистриран или Нерегистриран потребител до услугата, когато потребителят използва същата в нарушение на закона, тези Общи условия, публикувани на Интернет страницата на конкретен конкурс допълнителни правила или етиката на Интернет-мрежата, добрите нрави или други приложими изисквания;

Чл. 18 ЦИОК, като Организатор на услугата, има право (но не и задължение) да контролира информацията, съхранявана, пренасяна или направена достъпна от потребителите, при използване от тях на услугата, и да търси в нея факти и обстоятелства, с оглед на които да прибегне към заличаване на даден Регистриран потребител или да дезактивира Потребителското име и Парола за достъп до Потребителския профил на съответния потребител или временно да спре или ограничи достъпа му до услугата.

Чл. 19 ЦИОК има право, (но не и задължение) да инсталира на уебсайта на ЦИОК : www.voubs.bg за услугата „Voubs-онлайн конкурси“ и/или на Интернет страницата на конкретен конкурс, собствени или на трети лица „кукита“ (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от уебсайта и/или страницата на конкурса, и дават възможност за анализ на данни, които биха представлявали интерес за ЦИОК с оглед оптимизиране управлението на предлаганата услуга, или биха дали възможност за рекламиране на стоки и услуги, които по негова преценка биха представлявали интерес за потребителите на услугата.

Чл. 20 ЦИОК може да изпраща до Регистриран потребител (само след дадено предварително негово съгласие за получаване на непоискани съобщения) подобни съобщения с цел да му предложи информация и реклами относно други свои собствени или предлагани от трети лица стоки и/или услуги. Вижте линка „Декларация за съгласие на потребителя“

Чл. 21 Права и задължения на потребителите на услугата „Voubs“

Чл. 21.1 Потребителят е длъжен :

-        при използване на уебсайта : www.voubs.bg и на предлаганата на въпросната платформа услуга да спазва закона, тези Общи условия, етиката на Интернет-мрежата, добрите нрави и другите приложими изисквания;

-        да не се регистрира на уебсайта при използване на услугата с данни на друго лице и да не въвежда в заблуждение Организатора й, чрез какъвто и да било друг способ, относно своя персоналитет и възможности за идентифициране;

-        да не се намесва в правилното функциониране на уебсайта като накърнява или се опитва да възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугата;

-        да не осъществява чрез услугата достъп извън разрешения му;

-        да не накърнява законните интереси и доброто име на друг потребител на услугата, неговите имуществени и неимуществени права;

-        да не извършва злоумишлени дествия по смисъла на тези условия;

-        да уведомява незабавно Организатора на услугата за всеки случай на нарушение, станал му известен при използването й;

Чл. 21.2 Потребителят е длъжен също така :

-        при използването на платформата на услугата да не зарежда на страниците й, съхранява, разпространява или използва по какъвто и да било начин информация, файлове с данни, текст, звук, музика, фотографии, видео или аудиоматериали, както и всякакви други виртуални материали, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на лицето - титуляр на правото;

Чл. 22 Потребителят има право да ползва услугата в режим онлайн при спазване изискванията на тези Общи условия. За да използва услугата Регистрираният потребител следва да въведе Потребителското си име и Парола. Нерегистрираният потребител използва услугата при спазване на изискванията на Общите условия за този вид потребител;

 

V. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 23 Отношенията относно интелектуалната собственост, последица от ползването на услугата „Voubs“ на уебстраницата : www.voubs.bg на Фондация ЦИОК, възникнали между даден потребител като възложител на конкретен конкурс, от една страна, ЦИОК като Организатор на конкурса, от друга страна, и даден Потребител като участник, класиран на първо, второ или трето място в съответния конкурс, от трета страна, относно правото на интелектуална собственост върху резултите от изпълнението на поставената с конкурса поръчка, се уреждат съгласно българския Закон за авторското право и сродните му права, в рамките на предложения в рамките на конкурсната процедура проект на договор за изпълнение на поръчката или чрез подписване на отделен договор. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

Чл. 24 С настоящите Общи условия за ползване на услугата „Voubs“ и Фондацията ЦИОК, Организатор чрез уебсайта : www.voubs.bg на тази услуга, и потребителите на услугата се уговорят, че ще считат, че ЦИОК като Организатор на конкретен онлайн конкурс ще носи отговорност за вреди, причинени на потребители, участници в този конкурс, само в случай, че вредите са причинени от ЦИОК умишлено или поради допусната груба небрежност от негова страна при организирането и провеждането на съответния конкурс.

Чл. 25 ЦИОК не носи отговорност спрямо потребителите за недоставянето чрез своя уебсайт на услугата, когато недоставянето й е резултат на причини, извън неговия контрол: непреодолима сила, случайно събитие, срив в глобалната Интернет-мрежа, както и когато е резултат на неправомерен достъп на Потребители или на интервенция на трети лица в сървъра на виртуалната платформа, причинила увреждане на хардуера, софтуера и загуба на информационен ресурс, данни или други виртуални материали.

 

VІІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Събиране на лични данни

 

Ч. 26 Фондация ЦИОК, като собственик на уебсайта : www.voubs.bg, предлагащ чрез този уебсайт Услугатата „Voubs-онлайн конкурси“, и като Организатор на услугата и Администратор на данни, необходими с оглед на използването й, има право да събира и използва лична информация със задължителен и незадължителен характер относно потребителите на услугата, физически лица, при регистрирането на тези лица като Регистрирани потребители след дадено от потребителите изрично съгласие за обработване на личните им данни. Виж линка Декларация за съгласие относно обработването на лични данни

Чл. 27 Информацията със задължителен характер, която ЦИОК, като Организатор на услугата и Администратор на данни, събира от всеки Регистриран потребител, физическо лице, обхваща следните категории лични данни :

-        потребителско име;

-        трите имена;

-        постоянен и настоящ адрес;

-        дата на раждане;

-        e-mail поща;

-        мобилния телефон за контакт;

Чл. 27.1 Данните се предоставят при регистрацията на лицето като Регистриран потребител, за неговата регистрация, верификация и идентификация като потребител на услугата и с оглед на използването й. 

Чл. 27.2 В случай, че лицето не е съгласно да предостави указаните лични данни, то не се регистрира като потребител и не може да използва услугата.

Чл. 28 В ограничени хипотези, ЦИОК като Организатор на услугата и Администратор на данни, може да събира и допълнителна информация с незадължителен характер, но само относно определена категория лица и само относно точно определени цели. Например - на данни от спечелило конкретен конкурс лице за обслужващата го банка и за неговата сметка в съответната банка, с цел по тази сметката да му бъде преведена паричната награда за спечелването на конкурса. Ако лицето откаже да предостави указаната лична информация (която е с незадължителен характер), то наградата или не му се връчва или му се връчва само в случай на лично явяване за получаването й.

 

Цели, за които могат да използват личните данни

 

Чл. 29 ЦИОК събира информацията относно потребителите, физически лица, за целите на ползване на услугата, предмет на тези Общи условия, за регистрирането, верифицирането и идентифицирането на лицата като потребители на услугата, с оглед пълно използване от тях на всички възможностите, които последната предлага.

Чл. 30 ЦИОК може да използва информацията и за подобряване на управлението на предлаганата услуга, или с цел рекламиране (при условие, че потребителите са дали предварително съгласие за това по смисъла на чл. 22 от тези условия) и на други свои или на трети лица стоки и услуги, които по преценка на ЦИОК биха представлявали интерес за потребителите й.

      

Обработване на данните

 

Чл. 31 Фондация ЦИОК, като собственик на уебсайта : www.voubs.bg, Организатор на предоставяната чрез този уебсайт услуга „Voubs“  и като Администратор на данни, носи отговорност за защита на личните данни на потебителите на услугата, и се задължава да полага дължимата грижа при обработване на съответните данни в съответствие със своята Политика за поверителност. Вижте линка „Политика за поверителност“

 

Разкриване на данните

 

Чл. 32. ЦИОК се задължава да не разкрива никакви лични данни и информация за потребителите на услугата, предмет на тези Общи условия, и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, юридически и физически лица или други институции, освен в случаите когато:

-        е получил изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

-        информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

-        други посочени в закона случаи.

 

Право на Потребителите на защита на личните данни

 

Чл. 33 Потребителите на услугата, физически лица, имат спрямо Фондация ЦИОК, като като собственик на уебсайта и Организатор на услугата и Администратор на данни, право да искат защита на личните данни, предоставени във връзка с регистрирането им като Регистрирани потребители. Правото на защита на личните данни включва:

-        възможност да се иска достъп до и информация за данните им;

-        възможност да се иска корекция на допуснати неточности в данните им;

-        възможност да се иска изтриване на данните им;

-        възможност да се иска ограничаване на обработването на данните им;

-        възможност да се възразява срещу обработването им;

-        възможност да се иска преноса им;

-        възможност да се подават жалби срещу нарушения на защитеността им;

чл. 34 Потребителите упражняват своето право на защита на личните данни по реда и при условията на българския Закон за защита на личните данни, тези Общи условия и другите приложими изисквания.

 

VІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 35 Фондация ЦИОК има право едностранно да приема нови Общи условия или да извършва промени в действащите Условия на ползване на услугата „Voubs“ с цел подобряване, разширяване обхвата, и усъвършенстване на предлаганата услуга.

Чл. 35.1 При приемане на нови Общите условия или изменения в действащите Условия ЦИОК довежда до знанието на потребителите на услугата новите (изменените) условия за използването й, като публикува на уебсайта : www.voubs.bg текста на новите (изменените - с изрично отбелязване на всяко от направените изменения) и като изпрати до Потребителския профил на всеки Регистриран потребител съобщение като му даде срок от 14 (четиринайсет) календарни дни за запознаване с новите текстове;

Чл. 35.2 Ако в срока от дадените му 14 (четиринайсет) календарни дни Регистрираният потребител на услугата изрично не заяви на уебсайта, че не приема новите (изменените) Общите условия и приложенията към тях - Правилата за поверителност и Декларацията за съгласие относно обработване на личнни данни, и, че желае да преустанови използването на услугата, то се счита, че потребителят е съгласен с новите (изменените) Условия и приложения, и, че приема да е обвързан със съответните условия и правила.

Чл. 35.3 Ако Регистрираният потребител заяви, че отхвърля новите (изменените) Общи условия, то ЦИОК и Регистрираният потребител приемат, че договорът с потребителя по смисъла на Раздел ІІ, чл. чл. 15 и 16 от тези Условия, се прекратява, считано от отхвърлянето на новите или изменените условия.

 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Приложно поле

 

Чл. 36 Настоящите Общи условия се прилагат съвместно и с други - (Допълнителни специални правила), доколкото съответните правила изрично не изключват съвместното им прилагане.

 

Форма на договора

 

Чл. 37 Договорът между Фондация ЦИОК и Регистриран или Нерегистриран потребител, сключен по реда на тези Общи условия за използване на услугата, предмет на регулиране с тях, се счита сключен в писмена форма, която се приема за спазена с отбелязване на уебсайта, в поле „Съгласен съм с Общите условия“, с натискане на електронен бутон „Потвърди“ или на бутон „Регистрация на Потребителски профил“ и изпращане на съобщение за регистрация  на потребителя до e-mail пощата му, или с натискане от потребител на електронен бутон „Потвърди“ на всяка друга страница на платформата, където това се изисква при използването на услугата.

 

Недействителност

 

Чл. 38 Недействителността на отделни клаузи на договора, сключен по реда на тези Общи условия - ако има подобна, не води до недействителност на целия договор.     

 

Прекратяване и разваляне на договора

 

Чл. 39 Договорът, сключен по реда на тези Условия, (освен в случая по по чл. 33.3  от Условията), се прекратява и когато :

-        ЦИОК прекрати дейност или преустанови поддържането на уебсайта : www.voubs.bg

-        по взаимно съгласие;

-        в други, допустими по закон, случаи;

Чл. 40 Договорът може да се развали 

Чл. 40.1 От ЦИОК или от страна на Регистрирания потребител :

-        с отправяне на 14 (четиринайсет) дневно предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задължение по използването на услугата;

Чл. 40.2 От ЦИОК или от Нерегистрирания потребител :

-        с прекратяване от ЦИОК на достъпа до услугата или с преустановяване използването от Нерегистрирания потребител на същата в случай на неизпълнение на задължение по използването й.

Чл. 41 При прекратяване на договора на ЦИОК с Регистриран потребител се дезактивира Потребителския профил на Потребителя и Паролата за достъп до този профил на съответния потребител.

 

Съхранение на информация за прекратени или развалени договори

 

Чл. 42 При прекратяването или развалянето на договор с потребител за ползване на услугата - (с изключение на случаите по прекратяване на договор по взаимно съгласие), ЦИОК съхранява информацията от дезактивирания Потребителски профил и Парола за достъп до този профил на потребителя на услугата, чийто договор е прекратен или развален, за срок не по-дълъг от 3 (три) години, считано от дезактивирането му, с цел - евентуален правен спор и претенции както „срещу“, така и „от“ потребителя.

 

 

Приложим закон 

 

Чл. 43 По всички неуредени и/или спорни въпроси в тези Общи условия по ползване, чрез уебсайта : www.voubs.bg на Фондация „Център за изследване на онлайн-конкурсите“, Република България, София, на услугата „Voubs“, относно действителността, тълкуването и предоставянето от ЦИОК на тази Услуга и/или относно използването от потребителите на услугата, се прилагат действащите български материален и процесуален закон.

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА VOUBS - ОНЛАЙН КОНКУРСИ

 

Видове онлайн конкурси

 

§ 1) Видовете онлайн-конкурси са :

т. 1.1) Според домакина на конкурса

(i)     вътрешен (организиран на VOUBS);

(ii)    външен (организиран на друг уебсайт) ;

 

т. 1.2) Според типа на приеманите файлове:

(i)   фото;

(ii)   аудио;

(iii)   видео;

(iv)   смесени;

(v) документи

 

т. 1.3) Според етапите в конкурса

(i)     в един кръг;

(ii)    в два кръга;

 

Обявяване на конкурс

 

§ 2) Всеки конкретен онлайн-конкурс се обявява с решение на Организатора Фондация ЦИОК, прието въз основа на възложена поръчка или по инициатива на самия ЦИОК и публикувано на уебсайта му : www.voubs.bg и/или на специалните Интернет страници, част от този уебсайт, а именно на : www.voubs.com/online-contests/upcoming, когато конкурса е предстоящ, или на : www.voubs.com/online-contests/active, когато се провежда.

§ 3) Решението съдържа :

(i)     журито на конкурса;

(ii)    предмета на конкурса;

(iii)   целта и задачите му;

(iv)   срока за организирането и провеждането му;

(v)    началната и крайната дата за приемане на заявки за участие;

(vi)   началната и крайната дата за представяне на проекти от участниците му;

(vii)  таксата за участие (ако подобна е предвидена);

(viii) наградния фонд за участниците (ако подобен е предвиден);

(ix)   други специфични изисквания на провеждането му;

(x)    проект на договор с участника, спечелил конкурса, за изпълнение на възложената с

         него поръчка;

§ 4) Първоначално или последващо решение за онлайн конкурс в два кръга се взема, когато това условие е изрично поставено от потребителя, възложител на конкурса, в поръчката за неговото провеждане или когато при гласуването за участниците и техните проекти в рамките на процедурата по провеждането му се очертаят двама, трима или повече участника с еднакъв, или много близък общ резултат от гласуването     

§ 5) Информацията за и от провеждането на конкретен онлайн конкурс (включително и от хода на гласуването в публичния и допълнителния вот в конкретен конкурс) се публикува на специалната Интернет страница :  www.voubs.com/online-contests/active, когато провеждането на конкурса е започнало, и на страницата : www.voubs.com/online-contests/completed, когато провеждането му е приключило.

§ 6) С решението за обявяване на конкурса, Организаторът ЦИОК може да реши да извърши и маркетинг с цел привличане интереса на Регистрираните потребители за участие в провеждането му.

т. 6.1) Начинът и срока на провеждане на маркетинг в рамките на конкретен конкурс се определят в съответствие с предмета, задачата, целта и другите специфики на съответния конкурс;

т. 6.2) Начинът на провеждане на маркетинг, по преценка на ЦИОК, може да включва и изпращане на покани до всички Регистрирани потребители, които биха проявили интерес от участие в конкурса;

 

Жури. Назначаване и персонален състав

 

§ 8) Журито в конкретен онлайн конкурс се назначава от Регистрирания потребител, Възложител на конкретния конкурс, и/или от ЦИОК като Организатор на конкурса, съобразно уговореното в сключения между тях договор за възлагане на поръчка за организиране и провеждане на съответния конкурс. Журито е в състав от максимум 10 (десет) и минимум 1 (един) членове, предложени като персонален състав съвместно от възложителя и Организатора              

 

 

 

Заявяване на участие в конкурс

 

§ 9) Регистрираният потребител, юридическо или пълнолетно физическо лице, като Възложител на конкретен онлайн конкурс, заявява пред ЦИОК като Организатор на конкурса, желание да сключи с него договор за възлагане на организирането и провеждането на съответния конкурс чрез изпращане на съобщение с поръчка на специалната електронна поща за управление на онлайн конкурси : contests@voubs.com Потребителят, юридическо лице, попълва в електронната форма за съобщението данните, изисквани съгласно тези Общи условия, относно своята съдебна или друга регистрация като юридическо лице и относно своята електронна поща и телефони за контакти. Потребителят, физическо лице, попълва във формата за съобщението данните по документ за самоличност, изисквани съгласно Условията, относно своята самоличност, а също така своята електронна поща и персонален мобилен телефон за контакт.

§ 10) Регистрираните потребители, пълнолетни физически лица, желаещи да участват в конкретен конкурс, заявяват пред ЦИОК, като Организатор на конкурса, своя интерес от участие в същия в срока за подаване на заявления за участие, чрез попълване на електронната форма за подаване на заявления за участие в конкурса на страницата :  www.voubs.com/online-contests/active

 

Гласуване

 

§ 11) Гласуването в онлайн конкурсите се осъществява на основата на система с общ резултат. Системата е с максимален общ резултат от 100 (сто) точки. Регистрираният потребител, Участник в конкретен  конкурс, набрал най-висок резултат точки в неговия край, е победител в съответния конкурс.

§ 12) Общият резултат е сума от 3 (три) елемента :

(i)     вот на журито;

(ii)    публичен вот;

(iii)   допълнителен вот;

§ 13) Вотът на журито на конкретен онлайн конкурс е сбора от точките от гласуването на всички негови членове (изчислени като сумарна величина), с които всеки член оценява на Интернет страницата на отделния участник в конкурса представения от този участник проект. Членовете на журито оценяват участниците и представяните от тях проекти с рейтинг от 1 (една) до 10 (десет) точки. Член на журито може да оценява и само предпочетен от него участник и проект. Ако член на журито не гласува на страницата на участник за представения от него проект се счита, че той е дал на съответния проект рейтинг от 0 (нула) точки.

§ 14) Публичният вот за всеки участник в конкретен онлайн конкурс са сума от точките на : а) рейтинга поставен от Регистрираните потребители - (изчислен като сумарна средноаритметична величина), даден на Интернет страницата на участника - (когато потребителят сам е участник, то това е оценката, дадена на страницата от друг участник), за представения от него проект в този конкурс, и от б) броя гласове на участниците и посетителите в страницата на даден участник и проект, и в) броя посещения в тази страница. Процентното съотношение и разпределение на а), б) и в) точки е търговска тайна, запазена с цел елиминиране злоумишлени действия и злоупотреби с публичния вот.

§ 15) Всеки Регистриран потребител има право да оценява всеки от участниците (когато потребителят сам е участник, това не се отнася до неговото участие) с рейтинг от 1 (една) до 10 (точки).

§ 16) Допълнителният вот за участник в конкретен онлайн конкурс са точките от гласуването на Регистрираните потребители, посетители на конкретен конкурс, конкретно - посетители на Интернет страница на участника в този конкурс, за представения от него проект, дадени чрез използване на виртуалната валута WINGS, притежавана от съответните потребители.

т. 17) Един WINGS е равен на 1 (един) глас, а като виртуална валута има стойност, равна на 0, 48 (нула цяло и четиридесет и осем стотни) евро. Участието с натрупани най-много WINGS в края на конкурса ще получи максималния % отделен за допълнителния вот в конкурса. Всички останали ще получат по-малък % като съотношение към лидера в конкурса.

§ 18) Допълнителното гласуване за Участник в конкурс става с натискане на виртуалния бутон „Гласувай“ със знака на виртуалната влаута WINGS на страницата на съответния Участник.

 

§ 19) Общият резултат се изчислява по следната математическа формула :

 

Е(max) =  A (вот жури) + B (публичен вот) +С (допълнителeн вот)

 

Където А, В и С са с тежест предварително зададена при създаването на съответния конкурс и стойностите може да варират.

 

§ 20) Общият резултат на всеки участник в конкретен онлайн конкурс се публикува на персоналната Интернет страница на участника в конкурса, както като краен резултат, така и текущо, като резултат във всеки един момент от процеса на гласуване в съответния конкурс (и под формата на обобщена стойност и под формата на отделни компоненти от тази стойност). По искане на Възложителя на конкретен конкурс или на Организатора на конкурса, общият резултат (като текуща картина) може и да бъде скрит от Регистрираните потребители, участници и посетители на конкурса, до неговото приключване, когато това се диктува от предмета, целта и задачите на съответния конкурс.

§ 21 ) Класирането на първите трима участници в даден онлайн конкурс се публикува от ЦИОК на Интернет страницата : www.voubs.com/online-contests/completed с информация относно съответния конкурс в срок от 7 (седем) календарни дни от приключването му.

 

Промотриране на участие в конкурс

 

Всеки регистриран потребител има право да промотира своето участие в конкурси, както и това на друг регистриран потребител. Промоциите се визуализират на различните страници на VOUBS. Има 3 типа промотиране като за една медия е възможен само един тип:

(i) „Мини помагач“  (Mini Booster) - срещу заплащане на 5 WINGS, получаване на 3 пътипо 10 рейтинг, а промоцията е валидна до достигане на 30 клика към медия или до 5 000 импресии

(ii) „Най-добра оферта“  (Best Offer) - срещу заплащане на 20 WINGS, получаване на 18 пъти по 10 рейтинг,промоцията е валидна до достигане на 250 клика към медия или до 40 000 импресии

(iii)  „Мега оферта“ (Mega Offer) - срещу заплащане на 80 WINGS, получаване на 90 пъти по 10 рейтинг,промоцията е валидна до достигане на 2000 клика към медия или до 200 000 импресии

 

Награден фонд в онлайн-конкурсите

 

§ 22) Наградите за участниците, класирани на първите места в конкретен онлайн конкурс, се осигуряват от потребителя, възложител на конкурса, или от ЦИОК като Организатор на неговото провеждане, или съвместно.

т. 22.1) Вида и стойността на наградите се обявяват на Интернет страницата на съответния конкурс;

т. 22.2) Наградите могат да бъдат от следния вид :

(i)     парични;

(ii)    предмет или услуга;

(iii)   във виртуална валута WINGS;

т. 23.3) На страницата се обявява и начина на тяхното връчване.

§ 24) Наградите се връчват в срок от 30 (тридесет) календарни дни от публикуването на класирането на участниците, но не преди изпълнението на следните допълнителни условия :

т. 24.1) При паричните награди - посочване от класираните на първите места в конкурса участници на своите данни, изисквани съгласно тези Общи условия, и на своя банка и сметка за превеждане на сумите;

т. 24.2) При предметните награди - посочване от класираните участници своите данни, изисквани от Условията, и  на лице, място и способ за доставка на съответните вещи;

т. 24.3) При WINGS наградите - посочване от класираните участници на своите данни, изисквани от тези Условия,

§ 25) Всички разходи по връчване на наградите в онлайн конкурсите - банкова такса превод на паричните награди или такса за доставка на вещните награди, са за сметка на спечелите тези награди участници в конкурсите.

 

Сключване на договор за изпълнение на поръчката

 

§ 26) Когато поръчката на възложителя в даден онлайн конкурс, организиран и проведен от ЦИОК, изисква от потребителите, участници в конкурса, не само представянето на проект за участие, но при класиране на първо място в конкурса на участника, негов автор - и изпълнението му, то възложителят на конкурса, в срок от 30 (тридесет) календарни дни от публикуването на класирането, сключва с участника, спечелил провеждането му, договор за изпълнение на съответния проект.

 

 

 

Настоящите Общи условия за ползване на Услугата са приети от Фондация ЦИОК на 01.06.2018 г., публикувани са на нейния уебсайт : http://www.voubs.bg, конкретно на Интернет-страницата : https://www.voubs.bg/terms  на 19.06.2018 г. и влизат в сила от 03.07.2018 г., т. е. след изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок, посочен в тези Условия, за запознаване от Потребителите им с тяхното съдържание.